نهایت علم elmend

فضاپیمای شركت نورثروپ گرومن بامدادان فردا پرتاب می شود