نهایت علم elmend

برنامه بنیاد ملی نخبگان برای پشتیبانی از پژوهشگران پسادکتری علوم پایه

برنامه بنیاد ملی نخبگان برای پشتیبانی از پژوهشگران پسادکتری علوم پایه

نهایت علم: برنامه مشترک برگزاری دوره های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن های ریاضی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی ایران با هدف کمک به تکمیل تیم های پژوهشی استادان برجسته و پشتیبانی از توانمندی های دانش آموختگان ممتاز کشور تدوین شده است.


به گزارش نهایت علم به نقل از ایسنا، برنامه مشترک برگزاری دوره های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران با هدف کمک به تکمیل تیم های پژوهشی استادان برجسته و پشتیبانی از توانمندی های دانش آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، برمبنای اولویت های مورد نظر بنیاد تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده اند. ک
تمام دانش آموختگان دوره های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ‍۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می­ کنند و واجد شرایط زیر هستند، می توانند با مراجعه به سامانه سینای بنیاد ملی نخبگان به آدرس https: //sina.bmn.ir با آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح پسا دکتری شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می­ گیرند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری؛(فراخوان نوبت اول - زمستان ۱۴۰۱):
حداکثر ۵ سال از زمان دانش ­آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی باید گواهی تایید دانش آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنمای خود که به تأیید مدیرگروه و دانشکده مربوط رسیده باشد، عرضه کنند.
سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیش از ۴۰ سال نباشد و در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می­ شود.
متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.
متقاضی باید دارای مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی مشهور رشته خود باشد.
متقاضی باید دارای سه سفارش نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیئت علمی با مرتبه حداقل دانشیاری که متخصص در رشته وی هستند، باشد.
متقاضی، منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام وقت در طول دوره پسا دکتری نداشته باشد و دارای صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی باشد.
برنامه مشترک با انجمن فیزیک ایران
برنامه مشترک برگزاری دوره های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن فیزیک ایران با هدف تقویت تیم های پژوهشی استادان برجسته و پشتیبانی از توانمندی های دانش آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار خواهند گرفت.
کلیه دانش آموختگان دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ‍۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می کنند و واجد شرایط زیر هستند، می توانند با مراجعه به سامانه سینای بنیاد ملی نخبگان به آدرس https: //sina.bmn.ir ضمن آگاهی از اولویت های پژوهشی اعلام شده، نسبت به ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اسفند ۱۴۰۱ اقدام نمایند. متقاضیان در کاربرگ طرح مساله، لازم است نام استاد میزبان پیشنهادی را نیز درج کنند.
شرایط پژوهشگر پسادکتری:
دارای مدرک دکتری فیزیک (همه گرایش ­ها) با گرفتن درجه عالی از دانشگاه های مورد تایید وزارت عتف
سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیش از ۳۵ سال نباشد.
حداکثر ۳ سال از زمان دانش ­آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی احتمال دانش آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده عرضه کنند.
تبصره: زایمان و بیماری خاص به تشخیص کمیته انتخاب می تواند تا دو سال به دو مورد اخیر اضافه کند.
در وضعیت یکسان اولویت انتخاب با متقاضیانی است که استاد میزبان ایشان استاد راهنمای پژوهشگر نبوده و مؤسسه میزبان با محل تحصیل دوره دکتری متفاوت باشد.
داشتن دو سفارش ­نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.
متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری خواهد بود.
متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.
صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.

برنامه مشترک با انجمن زمین شناسی ایران
برنامه مشترک برگزاری دوره های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زمین شناسی ایران با هدف تقویت تیم های پژوهشی استادان برجسته و پشتیبانی از توانمندی های دانش آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، برمبنای اولویت های مورد نظر انجمن زمین شناسی و بنیاد، تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده ­اند.

تمام دانش آموختگان دوره های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ‍۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می کنند و واجد شرایط زیر هستند، می توانند با مراجعه به سامانه سینای بنیاد ملی نخبگان به آدرس https: //sina.bmn.ir ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب ۴ اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اسفند ۱۴۰۱ اقدام نمایند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار می ­گیرند.
شرایط پژوهشگر پسادکتری:
حداکثر ۵ سال از زمان دانش آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی تایید دانش آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده عرضه کنند.
سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیش از ۴۰ سال نباشد.
متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می شود.
متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.
دارا بودن مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی.
داشتن دو سفارش نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.
صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.

برنامه مشترک با انجمن زیست شناسی ایران
برنامه مشترک برگزاری دوره های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران با هدف تقویت تیم های پژوهشی استادان برجسته و پشتیبانی از توانمندی های دانش آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، برمبنای اولویت های مورد نظر انجمن زیست شناسی و بنیاد ملی نخبگان، تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده ­اند.
به نقل از بنیاد ملی نخبگان، تمام دانش آموختگان دوره های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ‍۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می­ کنند و واجد شرایط زیر هستند می توانند با مراجعه به سامانه سینای بنیاد ملی نخبگان به آدرس https: //sina.bmn.ir ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب ۴ اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اسفند ۱۴۰۱ اقدام نمایند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند.
شرایط پژوهشگر پسادکتری:
حداکثر ۵ سال از زمان دانش آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی تایید دانش آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده عرضه کنند.
سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیش از ۴۰ سال نباشد.
متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت و حضور مستمر در دوره پسادکتری می شود.
متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.
دارا بودن مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی.
داشتن دو سفارش نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.
صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.
منبع:

1401/12/23
09:57:50
5.0 از 5
69
تگهای خبر: پژوهشگر , تخصصی , دانش , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
نهایت علم